ghg-reporting.com

енергетика и екология

Околна среда

Закони и наредби

Закон за опазване на околната среда (изм.  ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) PDF
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн., ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г..) PDF
НАРЕДБА № Н-2 от 2 юли 2012 г.за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)(обн. ДВ, бр.55, от дата 20.7.2012 г.) HTML
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) PDF
Наредба № 3 от 15 май 2003 г. на министъра на околната среда и водите за Националната схема за екомаркировка (обн. ДВ, бр.49/27.05.2003 г., изм., бр. 42 от 23.05.2006 г отменена ДВ брой: 55, от дата 20.7.2012 г..) PDF
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г..) PDF
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (изм., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. ) PDF
Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. Дв. Бр.109 от 23 декември 2008г.) PDF
Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Обн. ДВ,бр.96 от 07.11.2008г) PDF
Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (обн. ДВ, бр.65/10.08.2007 г.) PDF
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ,  бр..63, 13.08.2010 г) PDF
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.84, от  2.11.2012 ) PDF
НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ (посл.изм.. ДВ. бр.76 от 5.10.2012г.в сила от 1.01.2013 г. ) DOC
Ръководство за прилагане на член 9, параграф 6 на Директива 96/82/ЕС – СЕВЕЗО 2 (август, 2009г.) PDF
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ДВ. бр.68, от 31.08.2010 г.) PDF
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.) PDF
Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите (2012) PDF
Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (2012) DOC
Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) PDF
Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102, от  21.12.2012 г..) HTML
Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса (обн., ДВ, бр.95/04.12.2012 г., в сила от 04.01.2013г) DOC
Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.) DOC
Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.) DOC
Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г) DOC
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 24, от дата 12.3.2013 г.) HTML
Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г) DOC
Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г) DOC
Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.58 от 30.07.2010 ) PDF
Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места(изм. ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 1.01.2008 г. ) PDF
ЗАКОН за водите(последно изм. ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) PDF
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.); PDF
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване PDF
Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди PDF
Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите PDF
Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти PDF
Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води PDF
Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места PDF
Закон за управление на отпадъците ( ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 г) PDF
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми(обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г..) PDF
Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (обн., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.) PDF
Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.) PDF
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.) PDF
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр.85/06.11.2012 г..) PDF
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори  (обн., ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.) PDF
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн., ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г..) PDF
Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.) PDF
НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн., ДВ, бр.24, от дата 12.3.2013 г) NTML
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г) PDF
Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)   DOC
Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр. бр. 113 от 28.12.2004 г.), (отменена) HTML
НАРЕДБА № 4 от 5 април 2013 г.за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци(обн. ДВ, бр. 36, от 16.4.2013 г..) HTML

Инструкции и методики

Методика за изчисляване на намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса (2013) DOC
Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2003 г.) DOC
Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой (от 25 февруари 1998 година, публ. в Бюлетин “Строителство и архитектура” на МРРБ – бр.7/8 от 1998 г.) PDF
Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, (утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ) DOC
       Приложения 1 и 2 RAR
       Примери (6) RAR
Методика за определяне на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини, утвърдена със Заповед №РД-1238/01.10.2003г на МОСВ PDF
      Техническо ръководство I и II част PDF
Методика за осъществяване на мониторинг на емисии на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (2008-2012) PDF
Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2013-2020) PDF
Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително (2012) PDF
       Таблици към методиката PDF
Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) PDF
Методика за издаване на комплексни разрешителни PDF
       Схема на процедурата PDF
Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително PDF
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на  информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR PDF
Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС PDF
Актуализирана “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004г.)”, утвърдена със Заповед №РД-77/03.02.2006г. на МОСВ – Увод RAR
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009 /Последна версия / HTM

Тарифи

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗМЕР НА СЪБИРАНИТЕ ТАКСИ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) DOC
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г..) PDF
ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗМЕР НА СЪБИРАНИТЕ ТАКСИ(обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) DOC
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (изм. ДВ. бр.39, от 20.05.2011 г.) DOC
Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) DOC

Санкции

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (изм., бр. 3 от 10.01.2012 г., в сила от 1.01.2012 г ) RTF